کارشناس امور دانشجویی

با انتقال نشانگر موس روی هر کارمند شماره تماس آن را مشاهده نمایید

موسی گنجی زاده

کارشناس امور دانشجویی

شماره تماس مستقیم-07642284639, Email: ganjizade@yahoo.com

شماره داخلی 110