رشته مهندسی فضای سبز:

به مطالعه و بررسی در زمینه طراحی، کاشت و پرورش گیاهان و تلفیق علوم گیاهی با معماری می­پردازد، به طوری که در حل مسائل مربوط به رابطه بشر با طبیعت اطرافش در مقیاس مختلف کمک نماید.

هدف از ایجاد دوره کارشناسی در رشته مهندسی فضای سبز تربیت افرادی است که قادر باشند به عنوان کارشناس در زمینه های مختلف طراحی فضای سبز، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعاتی و همچنین به صورت مربی در دبیرستانهای کشاورزی و حرفه ای، مجری امور تحقیقات مربوطه و بالاخره به عنوان مدیر و مجری و ناظر فضای سبز در مناطق شهری و پارکهای منطقه ای و ملی و باغهای گیاهشناسی مربوط به بخش دولتی یا خصوصی بتوانند خدمت کنند.

براساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی در طول دوره کارشناسی این رشته تعداد واحدهای درسی مجموعاً 135 واحد می باشد.