برای بالا بردن سطح تولید و کیفیت محصولات باغبانی لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از تجربه کسب شده خود و دانش روز، تولید اقتصادی و قابل صدور محصولات باغبانی را امکان پذیر ساخته و از طرفی در آموزش، تحقیق، برنامه ریزی، بهبود و توسعه رشته باغبانی فعالیت نمایند. بطور کلی مطالعه و بررسی کاشت، پرورش، برداشت، مسائل پس از برداشت، اصلاح و سایر زمینه های مرتبط با گیاهان باغی در رشته ای از علوم دانشگاهی قرار می گیرد که تحت عنوان رشته علوم باغبانی نامیده می شود.

دانش آموختگان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند:

 بعنوان مدیر یا کارشناس متخصص و برنامه ریز واحدهای تولیدی دولتی، تعاونی و بخش خصوصی در زمینه های مختلف باغبانی و یا بعنوان مدرس در مراکز آموزش کشاورزی و یا بعنوان محقق در امور تحقیقات فعالیت نمایند.