ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات در مجتمع آموزش عالی میناب در سال 1390 بوده و در بهمن ماه 1390 اولین دوره دانش آموختگان این رشته برگزار شد. زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسائی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیر کشت محصولات زراعی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح (هکتار) موثر باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 16 میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به اینکه مساحت زمینهای قابل کشت در کشور حدود 50 میلیون هکتار است، لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات هر چه بیشتر از زمینهای کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده به عمل آید. از این جاست که ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با به کار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی و دروس تخصصی رشته زراعت و اصلاح نباتات در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند.
بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی کشاورزی، یا به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف زراعت در واحدهای اجرایی نظیر وزرات جهاد کشاورزی و غیره و یا بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقاتی در واحدهای تحقیقات کشاورزیفعالیت کنند.